Wanneer een kind speciale onderwijsbehoeften heeft, stemmen we daar het onderwijs op af en bepalen we welke doelen voor het kind mogelijk zijn. Vervolgens bekijken we wat nodig is om deze doelen te bereiken, zowel op pedagogisch als didactisch gebied. We kijken daarbij naar mogelijkheden van deze kinderen bij deze leerkracht in deze groep met deze ouders. Onze aandacht gaat daarbij uit naar wat wél werkt.

De relatie leerkracht, leerling, ouders én de professionaliteit van de leerkracht staan hierbij centraal. De school werkt hierin planmatig en neemt zoveel mogelijk preventieve maatregelen.

Kwaliteit

Een professionele schoolcultuur
Kwaliteit en kwaliteitszorg vinden we belangrijk. Ieder jaar reflecteren we hier als school en team op. Door middel van scholing, ondersteuning en coaching werken we als school bovendien aan de ontwikkeling van het team.

Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van ons onderwijs, hebben wij gegevens nodig over onze school. Op basis van de gegevens kunnen wij een analyse maken van die onderdelen die goed gaan of extra aandacht behoeven en kunnen wij verbeterpunten voor de komende jaren bepalen.
We maken o.a. gebruik van onderstaande instrumenten:

  • gesprekken met leerkrachten
  • bordsessies
  • klassenbezoeken leidinggevende en IB-er
  • schooltoezicht Inspectie
  • leerlingvolgsysteem
  • tevredenheidsonderzoek
  • quickscans

Inspectie

Onderwijsinspectie
In januari 2015 was de onderwijsinspectie voor het laatst bij ons op groot schoolbezoek. Er zijn groepen bezocht en gesprekken gevoerd met medewerkers, ouders, MR en kinderen. En er is in de beleidsstukken van de school en in onze leerlingendossiers gekeken. Naar aanleiding van dit laatste bezoek kregen wij een mooi rapport en een groot compliment voor de planmatigheid en de aansturing van de school. Voorlopig hoeven wij de inspectie alleen op de hoogte te houden van de vorderingen op school en zijn bezoeken niet nodig.
Op de site van de onderwijsinspectie kunt u dit rapport lezen.

Schoolgids &-plan

In onze schoolgids staat beschreven hoe wij kijken naar het onderwijs en hoe ons onderwijs is georganiseerd en vormgegeven.

Download de Schoolgids

Willibrord Schoolgids 2023

Schoolplan en ondersteuningsprofiel
Wie geïnteresseerd is in een nog uitgebreider stuk over ons schoolbeleid kan het schoolplan en het schoolondersteuningsprofiel lezen. Hierin staan de doelen en plannen voor langere termijn in beschreven.

Download het schoolplan

Klik daarvoor op deze link

Download het schoolondersteuningsprofiel

SOP Willibrord 2022-2025