Bibliotheek

De Willibrord besteedt veel aandacht aan lezen en leesplezier. Iedere dag beginnen de kinderen met een half uur zelfstandig lezen in de klas. De Willibrord-schoolbibliotheek, genaamd de Leesfabriek, heeft een zeer uitgebreid aanbod aan romans en informatieve boeken. Je vindt er de nieuwste leesboeken van de jaarlijkse Kinderboekenweek. 

Kinderen leren zoeken op naam van de schrijver, en worden uitgedaagd om verder te kijken dan wat ze kennen door onbekende schrijvers en hun boeken een kans te geven. Er zijn ook veel informatieve boeken, die door de leerkrachten klassikaal aan de hand van thema's worden gebruikt. Maar ook leerlingen met een specifieke interesse voor een bepaald onderwerp weten in onze bibliotheek de weg te vinden.

Vrijwilligers

Om het leesplezier te bevorderen helpt een enthousiast team vrijwilligers dagelijks in de bibliotheek. (Meld je aan, als dit je leuk lijkt!). Dit maakt de bieb tot een gezellige plek waar de kinderen graag komen. Zij helpen kinderen bij het kiezen van een boek. In een huiskamersfeer kunnen de leerlingen vervolgens rustig besluiten welk boek ze gaan lezen.
Door het schooljaar heen worden er in de bieb activiteiten georganiseerd om lezen op een leuke en positieve manier onder de aandacht te brengen, zoals leesclubjes of een bezoek van een schrijver.

Gym

Kinderen in groep 1/2 gymmen onder begeleiding van de leerkracht twee keer per week in de speelzaal. Kinderen mogen gymkleding en schoenen meenemen. Vanaf groep 3 worden de gymlessen verzorgd door de vakleerkracht in het Centrum voor Vrije Tijd (CVT) aan het Ed Pelsterpark 6.

Gymrooster
Download hier het gymrooster voor dit schooljaar.

Hoofdluis

Hoofdluis is vervelend, maar het is niet gevaarlijk voor de gezondheid. Het is belangrijk hier adequaat tegen op te treden om verdere verspreiding te voorkomen. Een levende luis is naar huis. Op school hebben alle kinderen een luizenzak waar ze hun jas, das en muts in stoppen.

'Luis in je haar? Kammen maar!'

Regelmatig wordt er op school op hoofdluis gecontroleerd. Als er levende luizen worden aangetroffen bellen wij meteen naar huis met het verzoek het kind op te halen en te behandelen. Bij neten lichten we de ouders per mail in. Tevens stellen we de ouders van de hele groep op de hoogte met het verzoek hun kind dagelijks goed te kammen en te controleren.

Meer informatie over de behandeling van hoofdluis vindt u op de site van de GGD Amsterdam.

Verlof

Alle kinderen in Nederland moeten naar school, dat staat in de Leerplichtwet. Vanaf hun vijfde jaar zijn leerlingen leerplichtig. Als ouder(s)/verzorger(s) bent u verplicht ervoor te zorgen dat uw kind is ingeschreven op een school én dat uw kind ook daadwerkelijk naar school gaat en alle lessen volgt. In geval van ziekte, of een andere reden waarom uw kind niet naar school toe kan, bent u verplicht dit te melden bij de school.
Kinderen kunnen in principe geen extra verlof krijgen, ook niet als het gaat om verre of lange reizen of wegens grote drukte in de vakantieperiodes.
In sommige gevallen is het mogelijk dat een kind verlof krijgt. Dat kan alleen na aanvraag bij en instemming van de directie van de school. Denk hierbij aan situaties als:
• verhuizing
• huwelijk
• ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten
• ambt- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders
• begrafenis/crematie

Meer informatie over de Leerplichtwet is te lezen in dit document.

Downloads: 
Aanvraagformulier vakantieverlof
Verlofformulier gewichtige omstandigheden

Ziekmelden

Is uw kind ziek? Laat dit dan zo snel mogelijk telefonisch aan ons weten. Meld uw kind ziek tussen 8.00 en 8.20 uur via nummer 0203981540. Wanneer uw kind niet wordt afgemeld, neemt de administratie zo spoedig mogelijk contact met u op.

Klachtenprocedure en privacy

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over de school. Wij staan open voor het ontvangen van eventuele klachten en gaan graag in gesprek met u om het probleem op te lossen.

Klachten 

Volgens de Kwaliteitswet kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bestuur en het personeel. Met de klachtenregeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van betrokkenen en het belang van de school wordt gediend en een veilig schoolklimaat wordt gerealiseerd. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding worden afgehandeld. Indien dat echter niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling

Privacy

De Willibrord verzamelt in het kader van het onderwijs gegevens van de bij haar ingeschreven leerlingen. Op deze gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van kracht. Hier leest u meer over het privacybeleid

Op school worden regelmatig foto’s gemaakt, een deel hiervan wordt op onze site gepubliceerd. Indien u bezwaar heeft tegen het fotograferen van uw kind of heeft u vragen of opmerkingen in relatie tot privacy, dan kunt u dat bij de directie aangeven.

Als een leerling of diens ouders een klacht hebben over de manier waarop de school omgaat met persoonsgegevens, dan is de Klachtenregeling van de ASKO van toepassing.

Aansprakelijkheid

Het ASKO-bestuur heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, een schoolongevallenverzekering en een eigendomsverzekering voor personeel, kinderen en vrijwilligers afgesloten.

Aansprakelijkheidsverzekering

De wettelijke aansprakelijkheid van onze personeelsleden tijdens de uitoefening van hun functie is verzekerd via de school.

Schoolongevallenverzekering

De schoolongevallenverzekering betreft een verzekering die tot uitkering komt indien een personeelslid of leerling tijdens schooltijd óf door school georganiseerde activiteiten óf bij het rechtstreeks van huis naar school gaan en andersom als gevolg van een ongeval komt te overlijden of te maken krijgt met blijvende invaliditeit. Tevens is er een secundaire dekking voor geneeskundige kosten en tandheelkundige hulp.