Wat doet de ouderraad

De Ouderraad (OR) vertegenwoordigt de ouders/opvoeders binnen de school. Het doel van de OR is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school, daarnaast werkt de OR samen met school aan een goed leef- en leerklimaat voor de kinderen. De OR denkt mee over en is betrokken bij de uitvoering van (feestelijke) activiteiten en evenementen.

Hoe werkt de ouderraad

De ouderraad komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. De ouderraad bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De vergaderingen zijn zo gepland dat ze ruim voor een activiteit plaatsvinden. Samen met de personeelsleden worden activiteiten georganiseerd. De OR-leden hebben meestal een actieve rol tijdens de activiteit door te helpen op school. Voor activiteiten wordt ook regelmatig de hulp van andere ouders gevraagd.

Wie is wie

penningmeester: Carla Bosch (ouder)
penningmeester: Brechtje Eshuis (ouder)
secretaris/voorzitter: Angela Holterman (ouder)

Yvonnen Wondergem (ouder)

Anne-marie Westhoff (ouder)

Ruth Graf-Fleet (ouder)
Mirjam Blok (leerkracht)
Jolanda Witlox (adjunct directeur)
Vind jij het leuk om ook actief te worden in de ouderraad? Wil je eerst een keer mee vergaderen om te kijken of het wat voor je is? Mail dan naar R.Steeman@aksoscholen.nl.

Ouderbijdrage en activiteiten

De OR beheert de ouderbijdragen. Jaarlijks wordt deze vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.  

Ouders in bezit van een Stadspas kunnen de betaling bij de administratie (Rebecca Steeman) regelen.

Het geld is bedoeld voor activiteiten waar ieder kind aan meedoet, zoals het Sinterklaasfeest en Sintcadeautjes, Kerstfeest en borrel, de schoolreisjes en thema-gebonden excursies. Ook wordt meebetaald aan de afscheidsmusical van groep 8, sportdagen, boeken voor de bibliotheek en luizenzakken. We zetten de leraren in het zonnetje op dag van de leerkracht, en betalen mee aan de inrichting van de tuin, aanschaf speeltoestellen etc. Door uw bijdrage kunnen we deze en andere activiteiten blijven organiseren. Voor meer informatie zie "Extra informatie ouderbijdrage".

Waarom is ouderbetrokkenheid belangrijk?

Het is belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op school. Als ouders bij de school betrokken zijn, weten ze wat er speelt en kunnen ze belangstelling tonen voor hun kind op school. Dat vergroot de motivatie van kinderen.
De leerkracht heeft baat bij hulp van ouders op organisatorisch gebied. Dat geeft hen de ruimte om hun aandacht te richten op onderwijskundige taken in de klas.

Extra informatie ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Elke basisschool ontvangt van de overheid geld om goed onderwijs te faciliteren. De kosten van extra activiteiten worden echter niet gedekt door deze vergoeding. Omdat deze activiteiten wel bijdragen aan leerplezier en een goede sfeer op school vragen scholen aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage (zie ook "Ouderbijdrage en activiteiten").

Wat valt niet onder de ouderbijdrage?
Als OGO-school gaan wij regelmatig op excursie naar bijvoorbeeld musea. De kosten voor de musea worden door school betaald, de reiskosten worden soms gesubsidieerd, maar zijn niet altijd dekkend. Daarom vragen we in die gevallen de ouders om hun kind een OV-chipkaart mee te geven. Uiteraard is dit ook vrijwillig. Dit staat los van de ouderbijdrage.

Ben ik verplicht om de ouderbijdrage te betalen?
Nee, de bijdrage is vrijwillig. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Ik wil wel betalen, maar door omstandigheden kan ik dat nu niet.
Uiteraard hebben wij begrip voor gezinnen die kampen met financiële problemen. We gaan graag met hen in gesprek om tot een oplossing te komen. Daarnaast kunnen ouders in het bezit van een Stadspas de betaling via Rebecca Steeman (administratie) regelen. R.Steeman@askoscholen.nl

Hoe kan ik betalen?
De jaarlijkse facturen worden via de Parro app gestuurd.

Hoeveel is de ouderbijdrage?
Het bedraagt €85,- per kind per jaar.

Hoe wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld?
De bijdrage wordt voor de start van het schooljaar vastgesteld door de ouderraad en (na overleg) goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.

Mijn zoon /dochter begint pas later in het jaar. Moet ik dan het hele bedrag betalen?
We kijken bij de hoogte van het bedrag naar het instroommoment. Start uw kind tussen in het eerste half jaar is het € 85,-. Start uw kind in de tweede helft is het € 40,-.