Op zoek naar een school?
Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Graag verwelkomen wij nieuwe ouders op de Willibrord. Klik hier om meer te lezen over onze informatieochtenden. Schrijf u in voor onze maandelijkse open ochtenden.

Voor het eerst naar school?
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.
We hebben op de Willibrordschool afgelopen jaar elke aanmelding kunnen plaatsen. De verwachting voor de volgende plaatsingsronde is dat wij ieder kind dat zich aanmeldt kunnen plaatsen.

Aanmelden voor de basisschool
Bekijk de video 'Aanmelden en inschrijven basisschool' van de Gemeente Amsterdam. 

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier/aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de scholen. Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Wat moet u doen
Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier bij ons op school in. Dit mag in de brievenbus maar ook via de mail.

Let op de uiterste datum van inleveren!

• Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het aanmeldformulier.
• Vul in volgorde van voorkeur drie basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
Let op: Ook wanneer al een ouder kind van u op school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
• Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
• Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
• Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per mail) een bewijs van registratie.
• Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.
In sommige gevallen is het nodig om bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Dit geldt in de volgende situaties:
1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
2. uw kind zit op een IKC;
3. het voorgedrukte woonadres op het aanmeldformulier is niet correct;
4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Geen aanmeldformulier?
U kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier, voor: 

  • kinderen geboren tussen 1 mei en 31`augustus 2021: 7 november 2024
  • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2021: 7 maart 2025
  • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2022: 6 juni 2025
  • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2022: 7 november 2025

Een plaats op de basisschool
Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plek.

Toewijzen plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.
Voor de 1ste voorkeur gaat dit als volgt:
1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit aangemelde kind heeft een plaatsgarantie.
2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, heeft tenminste 8 maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

Daarna worden de aanmeldingen die niet de school van 1ste voorkeur gekregen hebben, als volgt geplaatst:
6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur
8. Het kind woont buiten Amsterdam

Aanmelden en inschrijven
Na de plaatsing ontvangt u bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u dit op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering:
Als tijdens het inschrijfgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft waaraan de school niet kan voldoen, kan de school besluiten uw kind niet toe te laten. Wij zoeken dan in overleg met u naar een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de
helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Voorkeursformulier_Naar_de_basisschool_in_schooljaar_2023-2024.pdf

Folder_Naar_de_basisschool_in_schooljaar_2023-2024.pd

 

Aanmeldprocedure zij-instroom van buiten IJburg
Kinderen die van buiten IJburg naar IJburg verhuizen en al ouder dan 4 jaar zijn, moeten ook een onderwijsplek kunnen krijgen. Wij houden de maximale groepsgrootte van 28 kinderen aan.

Passend onderwijs
Bovenstaande aantallen zijn vastgesteld in samenspraak met de MR. De aantallen zijn uitdrukkelijk onder voorbehoud van zorgbehoefte: In iedere groep zit reeds een aantal leerlingen met een specifieke zorgbehoefte. Voor het tegemoet komen aan die zorgbehoefte zijn tijd (aandacht van de leerkracht), kennis en middelen nodig. Bij iedere zij-instromer wordt in kaart gebracht welke specifieke zorgbehoefte het kind heeft en of dat op onze school ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Hiervoor wordt informatie ingewonnen bij de school van herkomst. Op basis van gegevens over leerresultaten, gedragskenmerken en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling bepalen de directeur en IB-er of de Willibrord de benodigde zorg kan geven en daarom tot plaatsing over kan gaan. In  SOP_Willlibrord_2022-2023_pdf.pdf (School ondersteuningsprofiel) geven we aan waar hierin onze grenzen liggen. Het kan dus voorkomen dat er getalsmatig een plek vrij is in een groep, maar dat de er door de specifieke zorgbehoefte wordt besloten een kind niet aan te nemen.

Aanmelden kinderen die willen wisselen van school op IJburg
Kinderen die al op IJburg wonen en op een van de basisscholen zitten, kunnen alleen van school wisselen na onderling overleg tussen de directies van de scholen en alleen na de zomervakantie. Uitgangspunten zijn:
• we willen 'shoppen' tussen scholen tegengaan
• een kind heeft al een onderwijsplek op IJburg en alleen in samenspraak tussen de beide betrokken scholen en ouders kan van school gewisseld worden.